Phụ nữ đẹp là người phụ nữ có quyền trong mắt đàn ông