Collagen nên dùng vào thời điểm nào để đặt hiệu quả và phát huy tác dụng?